Psychopathie te lijf - Extreme onbalans tussen denken en voelen bij psychopathie. Een neuro-psychosociale benadering

  • Psychopathie te lijf - Extreme onbalans tussen denken en voelen bij psychopathie. Een neuro-psychosociale benadering - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Psychopathie te lijf - Extreme onbalans tussen denken en voelen bij psychopathie. Een neuro-psychosociale benadering - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Psychopathie te lijf - Extreme onbalans tussen denken en voelen bij psychopathie. Een neuro-psychosociale benadering - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Psychopathie te lijf - Extreme onbalans tussen denken en voelen bij psychopathie. Een neuro-psychosociale benadering - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Psychopathie te lijf - Extreme onbalans tussen denken en voelen bij psychopathie. Een neuro-psychosociale benadering - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
Psychopathie te lijf - Extreme onbalans tussen denken en voelen bij psychopathie. Een neuro-psychosociale benadering
Psychopathie te lijf - Extreme onbalans tussen denken en voelen bij psychopathie. Een neuro-psychosociale benadering

Psychopathie te lijf - Extreme onbalans tussen denken en voelen bij psychopathie. Een neuro-psychosociale benadering

Piet van der Ploeg

Psychopathie is een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Psychopaten zijn, als een soort roofdier, erop uit om hun eigen narcistische doelen te be­reiken ten koste van wie of wat dan ook. Grenzen zijn er voor hem niet. Alles is toe­ge­staan mits hij maar aan zijn eigen behoeften kan voldoen. Zijn doel is de impulsieve, onver­ant­woordelijke en extreem narcistische bevre­diging van zijn gewetenloze wensen. Als daarbij mani­pu­la­tie, diefstal, oplich­ting, psychisch of seksueel misbruik, sadisme, marte­ling of moord van een ander noodza­kelijk is, dan is dat voor hem niets anders dan een las­tigheid op zijn weg van psychopa­thische lust en zijn ultieme bevrediging ten koste van wat dan ook in zijn wereld van psycho­pathische gekte. Maar psychopaten zijn zeker niet per­so­nen die alleen als ernstig gestoord of crimi­neel te boek staan zoals bij voorbeeld de succesvolle psychopaten.
De wetenschapper James Fallon ver­onderstelt dat het bij psycho­pathie gaat om drie pijlers van ken­mer­kende oorzaken zoals: genetische op­maak (biologie), misbruik in de jeugd (psy­cho­­sociaal) of een hersen­stoor­nis (neurologie) in de orbito­fron­tale cortex. Dit boek is gebaseerd op weten­schap­pe­lijke ken­nis en onderzoek over psychopathie, de PCL-R test, Mask of Sanity, het Sociale Brein en de Autoritaire Per­soon­lijkheid, met verwijzing naar 105 weten­schap­pelijke auteurs. Verder zijn er empirische casussen en artikelen op­ge­nomen.

Bestellen


Boeken over psychologie suggesties